Tài khoản của tôi

 
 

Giấy phép


Email
Mật khẩu


> Gửi Mật khẩu
Hãy nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn vào những trường sau đây và nhấp chuột vào nút 'Đăng nhập' để truy cập tài khoản của bạn.
Nếu bạn là người dùng mới, nhấp chuột vào nút 'Tạo'   để đăng ký một tài khoản người dùng mới trong Hệ thống E-Service của Paragon.
Khi đã đăng nhập, bạn có thể thực hiện những công vệc như:
  • Xem các yêu cầu hỗ trợ của bạn
  • Đăng ký những sản phẩm mới
  • Đặt hàng nâng cấp
  • Tải về những cập nhật cho các sản phẩm đã được đăng ký
  • Thay đối các thông số đăng ký
  • Thay đổi thông tin cá nhân
  • Truy cập Công cụ và Tài liệu Cao cấp (nếu những dịch vụ này được đăng ký cho tài khoản của bạn)

Tạo một Tài khoản Paragon


Bạn chưa có tài khoản Paragon? Tạo một tài khoản sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ bạn.

Tạo

New My.Paragon account

The old Paragon MyAccount is starting to show its age. So we’ve developed a brand new portal so we can meet current and future requirements for user-friendliness and security and expand our customer service. The old Paragon MyAccount and new My.Paragon Portal will exist concurrently for a transitional period. If you would like to use the new My.Paragon in the future, then activate your customer account now >>
You’ll still have access to the products you’ve purchased in the new customer account, of course. But to do so, it is important that you use the same E-mail address which you used to use in MyAccount when you activate the new account.

Important information on Paragon NTFS for Mac 12 and NTFS for Mac 14: NTFS for Mac 14 is exclusively available through over the new My.Paragon portal. If you’ve received a free upgrade from Version 12 to 14, you can only access it through the new portal. More information on NTFS for Mac upgrade can be found here >>